Kierunki studiów na Politechnice Gdańskiej: oferta, wymagania i perspektywy

Redakcja

26 stycznia, 2024

Politechnika Gdańska to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce, oferująca szeroki wybór kierunków studiów na różnych poziomach. Dziś przyjrzymy się bliżej politechnika gdańska kierunki, ich wymaganiom oraz perspektywom po ukończeniu studiów.

Politechnika Gdańska: wprowadzenie do uczelni

Politechnika Gdańska to jedna z najważniejszych uczelni technicznych w Polsce, która odgrywa kluczową rolę w kształceniu inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin nauki. Uczelnia ta znajduje się w Gdańsku, jednym z największych miast w Polsce, co sprawia, że studenci mają dostęp do bogatej oferty kulturalnej i naukowej. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się historii, misji oraz strukturze organizacyjnej Politechniki Gdańskiej.

Historia i misja Politechniki Gdańskiej

Historia Politechniki Gdańskiej sięga 1904 roku, kiedy to powstała Królewska Wyższa Szkoła Techniczna. W 1945 roku uczelnia przyjęła obecną nazwę i rozpoczęła działalność w ramach polskiego systemu edukacji. Misją Politechniki Gdańskiej jest kształcenie inżynierów i specjalistów na najwyższym poziomie, prowadzenie badań naukowych oraz współpraca z przemysłem i innymi uczelniami w kraju i za granicą. Uczelnia dąży do ciągłego rozwoju i doskonalenia swojej oferty edukacyjnej, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Struktura organizacyjna uczelni

Politechnika Gdańska składa się z kilkunastu wydziałów, które oferują szeroki wachlarz kierunków studiów na poziomie inżynierskim, magisterskim oraz doktoranckim. Wydziały te obejmują takie dziedziny jak architektura, automatyka, elektronika, informatyka, budownictwo, chemia, energetyka, mechanika, oceanotechnika, telekomunikacja oraz zarządzanie i ekonomia. Dzięki tej różnorodności kierunków, studenci mają możliwość wyboru specjalizacji odpowiadającej ich zainteresowaniom i planom zawodowym.

W ramach struktury organizacyjnej Politechniki Gdańskiej funkcjonują również liczne jednostki naukowo-badawcze, takie jak instytuty, laboratoria czy centra badawcze, które prowadzą prace naukowe i współpracują z przemysłem. Uczelnia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i umacniania pozycji Politechniki Gdańskiej na arenie międzynarodowej.

Kierunki studiów na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów, które można podzielić na trzy główne kategorie: studia inżynierskie, studia magisterskie oraz studia podyplomowe. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej tym kategoriom, ich specjalnościom oraz wymaganiom.

Studia inżynierskie: przegląd kierunków

Studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej obejmują szeroką gamę kierunków, takich jak architektura, automatyka, elektronika, informatyka, budownictwo, chemia, energetyka, mechanika, oceanotechnika, telekomunikacja oraz zarządzanie i ekonomia. Każdy z tych kierunków oferuje różne specjalności, które pozwalają studentom na wybór odpowiedniej ścieżki kariery. Wymagania dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, ale ogólnie obejmują zdanie egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego.

Studia magisterskie: jakie specjalności oferuje Politechnika Gdańska?

Studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej są kontynuacją studiów inżynierskich i pozwalają na dalsze pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności w wybranej dziedzinie. Kierunki studiów magisterskich są zgodne z tymi oferowanymi na studiach inżynierskich, ale oferują jeszcze większą liczbę specjalności. Wymagania dla studiów magisterskich obejmują ukończenie studiów inżynierskich oraz zdanie egzaminu magisterskiego, który sprawdza wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

Studia podyplomowe: dla kogo są przeznaczone?

Studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej są przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie, ale niekoniecznie chcą kontynuować naukę na studiach magisterskich czy doktoranckich. Oferowane kierunki studiów podyplomowych są zróżnicowane i obejmują zarówno dziedziny techniczne, jak i zarządzanie czy ekonomię. Wymagania dla studiów podyplomowych zależą od konkretnej specjalności, ale ogólnie obejmują ukończenie studiów wyższych oraz zdanie egzaminu wstępnego.

Rekrutacja na Politechnikę Gdańską

Proces rekrutacji na Politechnikę Gdańską składa się z kilku etapów, które obejmują spełnienie określonych wymagań, zgłoszenie się do uczelni oraz przejście przez poszczególne kroki rekrutacyjne. W tej sekcji przyjrzymy się szczegółowo wymaganiom rekrutacyjnym oraz procesowi rekrutacji krok po kroku.

Wymagania rekrutacyjne: co jest potrzebne do złożenia aplikacji?

Podstawowe wymagania rekrutacyjne na Politechnikę Gdańską obejmują:

 • ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu maturalnego,
 • zdanie egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego,
 • złożenie kompletnego pakietu dokumentów, w tym świadectwa maturalnego, CV, listu motywacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych przez uczelnię,
 • opłacenie opłaty rekrutacyjnej.

Warto zaznaczyć, że wymagania mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku studiów oraz poziomu studiów (inżynierskie, magisterskie czy podyplomowe). Dlatego przed złożeniem aplikacji warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami dla danego kierunku.

Proces rekrutacji: krok po kroku

Proces rekrutacji na Politechnikę Gdańską można podzielić na kilka etapów:

 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym – kandydat musi założyć konto w systemie rekrutacyjnym uczelni, gdzie będzie mógł śledzić postępy w procesie rekrutacji.
 2. Wybór kierunku studiów – kandydat wybiera kierunek studiów, na który chce się dostać, oraz ewentualne specjalności.
 3. Złożenie dokumentów – kandydat musi złożyć wymagane dokumenty, takie jak świadectwo maturalne, CV, list motywacyjny oraz inne dokumenty wymagane przez uczelnię.
 4. Weryfikacja dokumentów – uczelnia sprawdza złożone dokumenty pod kątem spełnienia wymagań rekrutacyjnych.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin wstępny – w zależności od kierunku studiów, kandydat może być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną lub egzamin wstępny.
 6. Ogłoszenie wyników – uczelnia ogłasza listę przyjętych kandydatów na poszczególne kierunki studiów.
 7. Zapisy na studia – kandydaci, którzy zostali przyjęci na uczelnię, muszą dopełnić formalności związanych z zapisem na studia, takie jak podpisanie umowy o warunkach studiowania czy opłacenie wpisowego.

Proces rekrutacji na Politechnikę Gdańską może być różny w zależności od wybranego kierunku studiów oraz poziomu studiów, dlatego warto dokładnie zapoznać się z informacjami na stronie uczelni oraz w systemie rekrutacyjnym.

Perspektywy po studiach na Politechnice Gdańskiej

Perspektywy po studiach na Politechnice Gdańskiej są szerokie i obejmują różne możliwości zatrudnienia oraz dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. W tej sekcji omówimy główne obszary zatrudnienia dla absolwentów oraz sukcesy, jakie osiągnęli absolwenci tej uczelni.

Jakie są możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów?

Absolwenci Politechniki Gdańskiej mają wiele możliwości zatrudnienia w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Oto niektóre z nich:

 • Inżynierowie – absolwenci kierunków technicznych mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produkcyjnych, budowlanych, energetycznych czy telekomunikacyjnych, na stanowiskach takich jak inżynier projektant, inżynier konstruktor czy inżynier procesu.
 • Programiści – absolwenci kierunków informatycznych mają szerokie możliwości zatrudnienia w firmach IT, na stanowiskach takich jak programista, analityk systemowy czy administrator baz danych.
 • Specjaliści ds. zarządzania – absolwenci kierunków zarządzania i ekonomii mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produkcyjnych, usługowych czy handlowych, na stanowiskach takich jak kierownik działu, specjalista ds. marketingu czy specjalista ds. logistyki.
 • Naukowcy – absolwenci kierunków naukowych mają możliwość kontynuowania kariery naukowej na uczelniach, w instytutach badawczych czy w przemyśle, na stanowiskach takich jak asystent, adiunkt czy profesor.

Warto zaznaczyć, że perspektywy zatrudnienia zależą od wybranego kierunku studiów oraz specjalności, a także od indywidualnych umiejętności i doświadczenia absolwenta.

Sukcesy absolwentów Politechniki Gdańskiej

Absolwenci Politechniki Gdańskiej osiągają liczne sukcesy zawodowe i naukowe, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia na tej uczelni. Oto niektóre z osiągnięć absolwentów:

 • Osiągnięcia zawodowe – wielu absolwentów Politechniki Gdańskiej zdobywa prestiżowe stanowiska w firmach krajowych i międzynarodowych, takich jak Google, Microsoft czy Intel. Niektórzy z nich zakładają własne firmy, które odnoszą sukcesy na rynku.
 • Osiągnięcia naukowe – absolwenci Politechniki Gdańskiej publikują liczne prace naukowe w prestiżowych czasopismach, zdobywają nagrody naukowe oraz uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych.
 • Współpraca z przemysłem – absolwenci Politechniki Gdańskiej często angażują się w projekty badawcze i rozwojowe we współpracy z przemysłem, co przyczynia się do transferu wiedzy i technologii oraz wzrostu innowacyjności gospodarki.

Wszystko to świadczy o tym, że Politechnika Gdańska daje swoim absolwentom solidne podstawy do rozwoju zawodowego i naukowego, a także otwiera przed nimi szerokie perspektywy zatrudnienia i dalszego kształcenia.

Polecane: